menu

ariscat

ariscat

 

Reklamácia

Využite plného potenciálu Obchodov a použite funkciu Reklamáciou prijatých.

  • Novú reklamáciu zadáte tlačidlom + Pridať reklamáciu.
  • V editore ste vyzvaní na zadanie Názvu reklamácie, stanovenie Dáta a času od kedy do kedy bude pracovník reklamáciu u zákazníka preberať, volíte, či je reklamácia v stave Naplánované, Hotovo, Odložené alebo Vypustený a priraďujete k udalosti pracovníka zodpovedného za prevzatie reklamácie.
  • Tú možno pomocou príznaku Zaplánovať do kalendára zaradiť medzi naplánované akcie v kalendári.
  • Ak prevzatie reklamácie bude na celý deň, pomocou príznaku Celodenný môžete inštalatérovi určiť, že aktivita zaberie celý pracovný deň.
  • K reklamácii môžete zapísať v poli Popis udalosti poznatky vzťahujúce sa k reklamácii.
  • Pomocou voľby + Pridať dokumenty máte možnosť vkladať reklamačné protokoly, fotografie reklamovaného výrobku a ďalšie..